SPU เตรียมความพร้อม DekCoTH ก่อนปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ผ่านกิจกรรม English for Freshman Training โดยทีมวิทยาการจาก American Team

UploadImage
 

อาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ English Internship for students ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 3 ที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาหน้า โดยมี ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ภายในงานได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรคณาจารย์จากต่างประเทศ American Team เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ มุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 12A01 ชั้น 12A อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage