พิธีเปิดโครงการ THAI-NEXT 2023

UploadImage
 

พิธีเปิดโครงการ THAI-NEXT 2023

จัดอบรมเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก

โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

--------------------------------------

#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#SPU #SripatumUniversity