นศ.ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม เข้าศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาแนวใหม่ ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย

UploadImage
 

(วันที่ 20 พฤษภาคม 2566) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพัฒนาเสริมทักษะที่จำเป็น และความเป็นผู้นำของผู้จัดการการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาแนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอาจารย์ผู้สอน นำทีมนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 17 เข้าศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage