เตรียมความพร้อมด้าน DATA ภาคธุรกิจ สำหรับ DEK บริหารธุรกิจ SPU ด้วยการจัดการข้อมูลได้ง่ายนิดเดียวกับ Data Analytics Tools

UploadImage
 

ดร.ศิระ สัตยไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Future Skill  จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “จัดการข้อมูลได้ ง่ายนิดเดียวกับ Data Analytics Tools” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณทีปกร ศิริวรรณ กรรมการผู้จัดการ บจก.คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม อินทิเกรชั่น ,กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น และผู้บริหารเทคโนโลยี บจก.ดีอาร์เอ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ ผ่านการทำกิจกรรม Workshop การวางแผน Customer Insight by Data Analytic Tools ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ SPU ณ ห้อง Convention อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

UploadImage

ทั้งนี้ ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสนับสนุนการทำงานดังเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง และส่งผลให้กิดการเปลี่ยแปลงโครงสร้าง รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวจึง เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศในการวางแนวทางการดำเนินการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

UploadImage

การจัดโครงการฯดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมด้าน Digital  Literacy สู่ตลาดแรงงานภาคธุรกิจขึ้น เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงาน มีศักยภาพทางการแข่งขันในภาคธุรกิจและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในภาคธุรกิจต่อไปในอนาคต

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage