The Connectivity Logistics Campus

UploadImage
 

โครงการ The Connectivity Logistics Campus ก้าวสู่ปีที่ 6 (3 วิทยาเขต) ระดับผู้นำนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ ชลบุรี ขอนแก่น

• สานสัมพันธ์นักศึกษา
• ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น
• เรียนรู้วิถีชุมชนคนลุ่มนำ้พอง
• กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
• พัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา
• อบรมประกันคุณภาพ
ณ วิทยาเขตขอนแก่น และชุมชนศิลาต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น

UploadImage