ร่วมยินดี 7 อาจารย์วิศวกรตัวจริง SPU กับบทบาทสำคัญในวิชาชีพวิศวกรรม

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ 7 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการในด้านต่างๆ ของทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปี 2566 ที่ประกอบไปด้วย

1.ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการร่างมาตรฐาน กรอบหลักสูตรการศึกษาระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคารภายใต้คณะกรรมการมาตรฐานระบบการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคารตามแนวสภาวิชาชีพ ประจำปี 2566
คณะกรรมการมาตรฐานการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ตามแนวทางสภาวิชาชีพ ประจำปี 2566-2568

2.ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน ประธานคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้างในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2566

3.ผศ.ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ คณะอนุกรรมการ สาขาบริหารงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2566

4.ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2566

5.ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้ คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปี 2565

6.ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ คณะกรรมการร่างมาตรฐานความสามารถการทำงานด้วยระบบจำลองสารสนเทศ ในคณะกรรมการมาตรฐานระบบการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ตามแนวทางสภาวิชาชีพ ประจำปี 2566

7.ผศ.ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2566

ในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนักในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการดำเนินการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ให้กับสมาชิก และบุคลากรทางวิศวกรรมของประเทศ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage