อาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลนำเสนอบทความดีเด่นด้านพลังงานทดแทน “SUN THAILAND 2022”

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ นักวิจัยคุณภาพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่คว้ารางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น “บทความด้านพลังงานทดแทน Theme: Low-carbon for Alternative Energy” โครงการด้านความยั้งยืน ประจำปี 2565 ประเภทคณาจารย์ บุคลากร ในงานการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั้งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

UploadImage

UploadImage