ม.ศรีปทุม จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ในงานวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี SPU เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คณาจารย์และบุคลากร

UploadImage
 

(12 มกราคม 2566)  อาจารย์กฤช กาญจนาภา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิญชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี SPU โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร11) โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  รวม 37 ท่าน ดังนี้

UploadImage

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) จำนวน 11 ท่าน ได้แก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล จิราพงษ์  2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี 4.อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ 5.รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์ 7.รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ 9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์  11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา

UploadImage

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) จำนวน 26 ท่าน ได้แก่
1.อาจารย์กุศล สังขนันท์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต มณีศรี 4.ดร.ชานนท์ วาสิงหน 5.อาจารย์ชุมพล มียิ่ง 6.อาจารย์ทินภัทร บริรักษ์ 7.อาจารย์นิมิตร  ทักษวิทยาพงศ์ 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ จันทราช 9.อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา 10.นายอดิศักดิ์ ภิญญาคง 11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา 12.นางจิราวรรณ เนียมสกุล 13.ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกมล ถุงสุวรรณ 15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชภรณ์ มหาแถลง 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นับทอง ทองใบ 17.อาจารย์บรินดา ศัลยวุฒิ 18.นางสาวปราณี เปียช้าง           19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยา รินรัตนากร 20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา 21.รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร 22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ 23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  ใช้เทียมวงศ์ 24.อาจารย์วิชชุดา ยิ้มรุ่งเรือง 25.ดร.อารีย์ ขันติธรรมกุล 26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน  

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage