KICK OFF! IT SPU เปิดการอบรม หลักสูตร Cybersecurity for Online Business รุ่น 4 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree)

UploadImage
 

KICK OFF! ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สำหรับพิธีเปิดการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non Degree ปี 2565 (รุ่นที่ 4) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล (Cybersecurity for Online Business) โดย ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และมี ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาโครงการฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งช่วงเช้า เปิดตัวด้วยการให้ผู้เข้าอบรมร่วมเล่นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อทำความรู้จักกันซึ่งกันและกัน ต่อด้วยการถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ"Introduction to Cybersecurity for Online Business" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นนทวันต์ สาระมาน นายกสมาคม CIPAT ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้อง Convention Room 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage