พิธีประสาทปริญญาบัตร ปริญญาตรี

UploadImage
 

UploadImage

พิธีประสาทปริญญาบัตร และพิธีฝึกซ้อม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 และ ภาคการศึกษา 1/2564
วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)