มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564 (วันแรก)

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ1/2564  “แบบ New Normal” (เป็นวันแรก) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรให้แก่ บัณฑิตคณะบัญชี ,วิทยาลัยนานาชาติ ,วิทยาลัยการบินและคมนาคม ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  จำนวน 1,126 คน ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage