ITSPU MOU บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยีจำกัด และ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด

UploadImage
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับ นายนิติ เมฆหมอก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยีจำกัด และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับ นางสาวรัศมี สืบชมภู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด

 
UploadImage


เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้าน IOT (Internet of Things) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านกระบวนการเรียนรู้ และนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในอนาคต
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง Board Room อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
UploadImage