ประชาสัมพันธ์ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

UploadImage
 

การตรวจ ATK สำหร้บผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีทุม
ปีการศึกษา 2563 และ 1/2564
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2565
เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 1
 
สิ่งที่ต้องเตรียม : ปากกาส่วนตัว
ขั้นตอนการตรวจ ATK
จุดที่ 1     กรอกเอกสารแบบบันทึกการตรวจโควิด-19 และรอเรียกคิว
จุดที่ 2     จุดตรวจ ATK
จุดที่ 3     รอรับเอกสารผลการตรวจโควิด-19
 
ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องนำผลการตรวจที่เป็นลบไปแสดง ณ จุดรายงานตัว อาคาร 11 ชั้น 1 ก่อนเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อม
หากผลตรวจเป็นบวก ขอความร่วมมือบัณฑิต งดเข้าร่วมพิธีฯ