“19– 21 พ.ค. 65” ม.ศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563 และ ภาคการศึกษา 1/2564 รุ่นที่ 50

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564 “แบบ New Normal” ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ,วันศุกร์ที่ 20 และวันเสาร์ที่  21 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษา 1/2564
https://www.spu.ac.th/bachelor/
สอบถาม โทร. 0 2579 1111 สำนักงานทะเบียน ต่อ 1362 และ 1364 สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1181

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage