คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 2 บริษัทชั้นนำ SYNTECH และ SYNHUB MOU ร่วมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม

UploadImage
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับ นายนิติ เมฆหมอก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยีจำกัด และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับ นางสาวรัศมี สืบชมภู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้าน IOT (Internet of Things) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านกระบวนการเรียนรู้ และนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในอนาคต พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนให้มีทักษะและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งด้านวิศวกรรมและทางเทคนิคอย่างเหมาะสมต่อไป ณ ห้อง Board Room อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage