วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ SPU จับมือ เครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์ฯไทยก้าวไกลระดับโลก

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ เครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและผศ.ดร.ธริณี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ คณะผู้บริหารเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 30 แห่ง เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรในด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฎิบัติงานสหกิจศึกษา เสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ ในการตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อไป ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี  มณีศรี  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี 2549 และได้เล็งเห็นความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโลจิสติกส์ได้เข้ามามีบทบาททั้งทางธุรกิจและภาควิชาการ ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานเพิ่มมากขึ้นและนำไปประกอบใช้ได้จริง

UploadImage

นอกจากนี้ยังจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงบูรณาการในทุกมิติ ทั้งด้านวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาร่วมกัน และเพื่อร่วมมือกันส่งเสริมในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของประเทศต่อไป คณบดีฯ กล่าว

UploadImage

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกัน ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของหน่วยงานองค์กรต่างๆภายใต้ เครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 30 แห่ง อาทิ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย,สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย,สมาคมผู้ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย,สมาคมบริหารการจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย,สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน),บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด,บริษัทวีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด,บริษัท ทีแอลเอ็ม โซลูชั่น จำกัด,บริษัท ทีเอ็นเค บิวตี้ จำกัด,บริษัท QUeen frozen fruits,บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด,บริษัท กราวิเทศไทย(ไทยแลนด์)จำกัด,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี,วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี,วิทยาลัยเทคนิคสตูล,วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ,วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช,วิทยาลัยพณิชยการพระพิษณุโลก,วิทยาลัยพณิชยการบางนา,วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ฯลฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage