SITI SPU มีข่าวดี!! สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า รับเพียง 10 รร.เท่านั้น กับกิจกรรม workshop เพื่อค้นหาตัวตน Self Discovery For Brighter Futur

UploadImage
 

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  และระดับอาชีวศึกษาศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
เข้าร่วมกิจกรรม SITI Innovation Workshop : Self Discovery For Brighter Future เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบหาจุดเด่นของตนเองและวางแผนอนาคตในการเลือกเรียนให้ตรงกับความถนัดและสนใจ
 
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนที่ลิงค์ http://surl.li/bhucu
ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
หรือแจ้งข้อมูลกลับ ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย อาจารย์ประสานโครงการ
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-425-4242
หรืออีเมล์ [email protected]

UploadImage

UploadImage