ส่งมอบความสุข! SPU สวัสดีปีใหม่ 2565 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

UploadImage
 

อาจารย์กฤช  กาญจนาภา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และดร.โสภิต ภาโนมัย  รองอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ท่านศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

UploadImage