ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา SPU “แนวทางการจัดการเรียนการสอน” ภาค 2/2564

UploadImage
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ประกาศมหาวิทยาลัย
https://www.spu.ac.th/.../announcements/announcements264/

UploadImage