ประชาสัมพันธ์ : สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage
 

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต  ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ต้องทำการตอบแบบสอบถามให้ครบ จึงจะสามารถรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้    
ขอส่ง link http://studentscms.spu.ac.th/graduate/ejobs

UploadImage