๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"

UploadImage
 

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

ทรงพระเจริญ
 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage