นักศึกษาบัญชี SPU เรียนรู้จากประสบการณ์จริง @ บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

UploadImage
 

นักศึกษาบัญชี SPU เรียนรู้จากประสบการณ์จริง @ บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อาจารย์ภูดิท ไชยผล นิเทศสหกิจศึกษา บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จำกัด