ผู้บริหารคณะบัญชี SPU ถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ “นักบัญชียุคดิจิทัลในทศวรรษใหม่”

UploadImage
 

สองคณาจารย์คุณภาพ ดร.พรรทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม จัดการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  หัวข้อ “นักบัญชียุคดิจิทัลในทศวรรษใหม่” ให้กับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปวช.- ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้รับฟังเมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage