“ศรีปทุม” อันดับ 1 ม.เอกชน คว้า 15 รางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. 2564

UploadImage
 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)ได้ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่นฯ ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว  โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมยังคงได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 เช่นทุกปีที่ผ่านมา บุคลากรได้รับ 6 รางวัล และนักศึกษาได้รับ 9 รางวัล รวม 15 รางวัล (เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) โดยมี รายละเอียด ดังนี้

UploadImage

รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับ รวม 6 รางวัล
บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ  จำนวน 2 รางวัล
บุคลากรดีเด่น ระดับดีมาก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  รศ.ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี)
บุคลากรดีเด่น ระดับดีมาก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์  ผศ.เกรียงไกร  กงกะนันทน์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักวิจัยรุ่นใหม่  จำนวน 1 รางวัล
นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับดีมาก  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ อาจารย์ธนภรณ์ กริยาผล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ  จำนวน 3 รางวัล
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ บุคลากรดีเด่น ระดับผู้ปฎิบัติการ  นางสาววนัสรา  จีนเหรียญ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา บุคลากรดีเด่น ระดับผู้บริหาร ผศ.ดร.เกรียงไกร  สัจจะหฤหัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม บุคลากรดีเด่น ระดับผู้ปฎิบัติการ นายอนุพัฒน์  เพ็ชรอัมไพ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี)

UploadImage

รางวัลนักศึกษาดีเด่น  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับ รวม  9 รางวัล
นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น (ปริญญาตรี) จำนวน 3 รางวัล
นักศึกษาดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายอัษฎา  สุนทร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักศึกษาดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ นายณัฐพงศ์  สิตประเสริฐนันท์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักศึกษาดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ นางสาวนลิน  แตงบุตร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 รางวัล
นักศึกษาประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ชัยพร  ทบแป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักศึกษาประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
ดร.รนกร  สุภจินต์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท จำนวน 1 รางวัล
นักศึกษาประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
นางสาวภาณะพันธ์  เพ็ชร์ไพศาล   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 รางวัล
ประเภทบุคคล  นายอนัตชัย  เผ่าด้วง   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จำนวน 1 รางวัล
ประเภทบุคคล นางสาวอนิษา  พานิช  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง  วรากรวรวุฒิ”  จำนวน 1 รางวัล
นางสาวดาลัดฌลา  คุณสิริสิน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบรางวัลรางวัลนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดสถาบันสมาชิกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังคมและประเทศชาติ และเชิดชูเกียรตินักศึกษาและบัณฑิตของสถาบันสมาชิก ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการอุดมศึกษาเอกชน

UploadImage