ร่วมยินดี! นศ.ไอที ม.ศรีปทุม รับรางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563"

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภาคิน ธนนาทธนะชน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563"  ของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (International (InCIT) & National (nCIT2021) on Information Technology ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ Cisco WebEx Meetings เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage