ม.ศรีปทุม 3 วิทยาเขต ร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

UploadImage
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น) เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดบุญญราศรี ตำบล คลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นำโดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ,ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี ,ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธืการบดี,อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งได้ถวายเงินร่วมทำบุญ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2,110,750.49 บาท(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

UploadImage

นอกจากนี้ ภายในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นประธานมอบเงินทุนการศึกษา โดยเสด็จพระราชกุศล แก่ โรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 ทุน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ซึ่งได้แก่ โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์ ,โรงเรียนวัดศรีพโลทัย ,โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ,โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  และโรงเรียนบ้านสวน "จันอนุสรณ์" 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage