ร่วมยินดี! อาจารย์มืออาชีพ SBS SPU ผ่านการรับรองคุณภาพ ระดับที่3 ระดับชำนาญพิเศษ (ACCOMPLISHMENT) SPU PSF รุ่น 5 ครั้งที่1

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล อาจารย์สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับที่ 3 ระดับชำนาญพิเศษ (ACCOMPLISHMENT) ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 5 ครั้งที่1

สำหรับ SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งดำเนินการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

UploadImage