LSC SPU ช่วยน้ำท่วม

UploadImage
 

UploadImage

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมอบรม Soft Skill Nondegree ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต 

นำรายได้จากการ "Live ขายของผ่าน Facebook" เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Soft Skill Nondegree ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนั้น 

ขอมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นๆ 

โดยมี อาจารย์ชยพล ผู้พัฒน์ (อ.ต้น) อาจารย์พิเศษและนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ ในการไปมอบในครั้งนี้ 

#ReSkill #UpSkill #NonDegree #รุ่น3 #Logistics #SPU