SPU เชิดชูเกียรติคนดี 3 วิทยาเขต ประกาศรางวัลบุคลากรดีเด่น 2564

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกาศผลรางวัลบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ ประจำปี 2564 รวม 12 รางวัล จากการพิจารณาผลงานบุคลากรทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางเขน,ชลบุรี,ขอนแก่น)

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดี สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมและประเทศชาติโดยส่วนรวม และสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ จากทุกวิทยาเขต เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอื่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับในปีนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 จากทั้ง 3 วิทยาเขต ที่ได้ผ่านการพิจาณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการประกาศให้เป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ภูมิใจในทุกท่านและขอขอบคุณที่ได้ทุ่มเทสร้างผลงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 รวม 12 คน ดังนี้

1.บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ
           1.1 อาจารย์ดีเด่น
                     1.1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.มาสวีร์ มาศดิศรโชติ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
                      1.1.2 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ วิทยาเขตชลบุรี
                     1.1.3 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ผศ.เกรียงไกร กงกะนันท์ อาจารย์สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย
           1.2 นักวิจัยรุ่นใหม่
                     1.2.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   -ไม่มีผู้ได้รับรางวัล-
                     1.2.2 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
                     1.2.3 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ นางสาวกัณยาวีร์ เพชรสุข หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย

2.บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ
            2.1 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
                     2.1.1 ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
                     2.1.2 ระดับผู้ปฎิบัติการ ได้แก่ นางสาววนัสรา จีนเหรียญ lnstructional Designer & Content Developer, and LMS Client Administrator สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา
           2.2 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
                     2.2.1 ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
                     2.2.2 ระดับผู้ปฎิบัติการ ได้แก่ นายพุทธิพงษ์ อนันตโสภณ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
           2.3 กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม
                     2.3.1 ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ นายพชรวัฒน์ กรภัทรโชต ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
                     2.3.2 ระดับผู้ปฎิบัติการ ได้แก่ นายอนุพัฒน์ เพชรอำไพ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และงานศิลปวัฒนธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตชลบุรี

3.พนักงานดีเด่น ได้แก่
นายเอกลักษณ์ ใจสอาด หัวหน้าแม่บ้าน แผนกจัดการอาคารและความปลอดภัย สำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage