SBS SPU! UPSKILL RESKILL เรียนรู้ “LINE Official Account” กับ หลักสูตร e-Commerce รุ่นที่ 3

UploadImage
 

ผ่านไปแล้วสำหรับสัปดาห์ที่ 6 กับกิจกรรมการอบรม UPSKILL RESKILL Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร e-Commerce รุ่นที่ 3 (Non-Degree) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ ในหัวข้อ “LINE Official Account” กับวิทยากรคุณภาพ คุณปฤณ จำเริญพานิช LINE Certified Coach ที่พร้อมส่งต่อความรู้และประสบการณ์ดีๆแบบจัดเต็มกันไปเลย จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage