“SPU” ประกาศเปิดรับสมัคร “ มืออาชีพ” ในสายงานต่างๆ เพื่อร่วมทำงานการศึกษา

UploadImage
 

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ผู้มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพพร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อทำงานด้านการศึกษาในหน่วยงานต่างๆภายใต้มหาวิทยาลัย
 
สำหรับการเปิดรับสมัครงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา ด่วน!!
ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ อาทิ  เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา  และ เจ้าหน้าที่การเงิน 2 อัตรา

UploadImage
 
รายละเอียด
1.เจ้าหน้าที่บัญชี   (สังกัด สำนักงานการคลัง กลุ่มงานการคลัง )
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย
เวลาทำงาน : 09:00 - 17:00 น.
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานด้านทำบัญชี  
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
-ประกันสังคม รับเช็ค วางบิล ปิดงบการเงิน
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง  อายุ : 25 – 35 ปี   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์: 2 – 3 ปี
ใช้คอมพิวเตอร์ word excel โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้  ,สามารถปิดงบการเงินได้, 
สามารถไปธนาคารหรือติดต่องานนอกสถานที่ได้
 
2.เจ้าหน้าที่การเงิน   (สังกัด สำนักงานการคลัง กลุ่มงานการคลัง )
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย
เวลาทำงาน : 09:00 - 17:00 น.
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักการบัญชี
3. ควบคุมและตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำแผนงบประมาณของส่วนงาน ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
5. ควบคุมและดูแลสภาพคล่อง เพื่อให้องค์กรมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
6. ให้คำปรึกษา, คำแนะนำ รวมถึงหาแนวทางการแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ในแผนก
7. ติดตามงานของทีมต่างๆ ในส่วนงาน เพื่อให้ทันตามกำหนด และประเมินสถานการณ์ความล่าช้าเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
8. รายงานความคืบหน้างานของทีมต่างๆ ในส่วนงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
9. ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของทีมต่างๆ ในส่วนงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
10. จัดประชุมทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและสามารถสรุปผลเพื่อนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี, บัญชีการเงิน, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 5 ปี
3. มีแนวคิดในการพัฒนาตนเอง (Growth mindset)
4. มีความสามารถเชิงวิเคราะห์ และการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
5. มีความสามารถในการบริหารทีมงาน เป้าหมาย และเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้
7. มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันที่มีระยะเวลาจำกัดได้
8. หากมีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะพิเศษที่ต้องการ
- Presentation (Powerpoint, Dashboard, BI, SAP) 
- Project management
- Timing/Target management
- Team management
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม /  ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ตามเงื่อนไข)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณดวงกมล สมรูป
เบอร์ผู้ติดต่อ : 083-060-6293
อีเมล : recruit-hr@spu.ac.th
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง http://staffscms.spu.ac.th/job/