เปิดประสบการณ์ DEK SPU “เรียนรู้การใช้บริการของห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล”

UploadImage
 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “เรื่อง“การใช้บริการของห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล” โดยมี คุณประภัสสร สาระนาค, คุณกนกนภา มานาแวน และทีมนักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ผ่านโปรแกรม Zoom Online ให้กับนักศึกษา SPU จำนวน 125 คน ที่ลงเรียนในรายวิชา ทักษะแห่งอนาคต (HUM120/132) ของ ผศ.นฤดล จิตสกูล  เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบวิธีค้นหา ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุด เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage