การปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันลบ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

UploadImage
 

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ และ ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ร่วมกับกรมการแพทย์ ออกแบบ พัฒนาและควบคุมการดำเนินการปรับปรุงห้องผ่าตัด OR ให้มี negative chamber เพื่อสามารถรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ในสถานะการณ์การระบาด ให้แก่ โรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จนประสบความสำเร็จใช้งานได้จริง และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ โดยกำลังขยายผลไปยังโรงพยาบาลสายบุรี จ.ปัตตานี ผ่านกรมการแพทย์ และจะได้ศึกษาเพื่อกำหนดเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ

 

Simply SIGNIFICANT
เรียนอย่างรู้ลึก สนุกกับประสบการณ์จริง

by School of Engineering @ SPU
www.spu.ac.th/engineer