เปิดประสบการณ์จริง DEK SPU กับการเรียนรู้ “นวัตกรรม IoT ต่อยอดธุรกิจในยุค COVID-19” ใน Tech Talk Season’64 #3 ONLINE

UploadImage
 

ผ่านไปอีกครั้งกับกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จิรง โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บูรณาการการเรียนรู้ ด้วยการจัดเวทีเสวนา ออนไลน์  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  Tech Talk Season’64 #3 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในหัวข้อ “เรียนรู้นวัตกรรม IoT ต่อยอดธุรกิจในยุค  Covid-19” กับวิทยากรคุณภาพ  ผศ.จิโรจน์  จริตควร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ ผ่านเวทีเสวนาออนไลน์ ทาง ZOOM ONLINE ให้แก่น้องๆนักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไปได้ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage