ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม งดให้บริการ ตั้งแต่ 16 ก.ย.64

UploadImage
 

ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ งดให้บริการ
ตั้งแต่ 16 ก.ย. 64
 
สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน
ระบบไทยร่วมใจ จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่
ให้ทราบทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน
 
หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน

UploadImage