Ph.D. SPU ชวนฟัง! สัมมนาเชิงวิชาการด้านการศึกษาของฟินแลนด์

UploadImage
 

สถานเอกอัคราชฑูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงวิชาการด้านการศึกษาของฟินแลนด์ :
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานและนวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผ่าน ZOOM Online

วิทยากร :
ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผอ.พรรณวสา สมิธธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการบริหารการศึกษาระบบนานาชาติ
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ดำเนินรายการ ครูหวาง อดิศร กล้าหาญ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 12.30 - 16.oo น.
ลงทะเบียนผ่าน QR Code ไม่มีค่าใช้จ่าย
จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage