นศ.ป.เอก คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม’64 ระดับชาติ

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อรวรรณ เชื้อเมืองพาน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม (ชนะเลิศ) จำนวน 20,000 บาท จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์