การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างฯ

UploadImage
 

UploadImage

ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS” ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ทฤษฎีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) สถิติในการวิเคราะห์ SEM ไปจนถึงฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน SPSS เตรียมข้อมูลวิเคราะห์ SEM