บัญชี SPU การรับรู้รายได้ธุรกิจบริการตาม TFRS 15

UploadImage
 

บัญชี SPU: “การรับรู้รายได้ธุรกิจบริการตาม TFRS 15"
โดย... คุณสมเกียรติ์ สุวรรณ
ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%