ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้บริการ 22-26 ก.ค.64*

UploadImage
 

ตามประกาศของ “ไทยร่วมใจ”
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแจ้งให้ผู้ที่มี อายุ 18 – 59 ปี
ที่มีคิวฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2564
เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดใหม่ ดังนี้
 

คิวฉีดวัคซีนเดิม คิวฉีดวัคซีนใหม่
19 มิถุนายน 2564 22 กรกฎาคม 2564
20 มิถุนายน 2564 23 กรกฎาคม 2564
21 มิถุนายน 2564 24 กรกฎาคม 2564
22 มิถุนายน 2564 25 กรกฎาคม 2564
23 มิถุนายน 2564 26 กรกฎาคม 2564
 
 
สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ให้มาฉีดได้ตามนัดหมาย
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีคิวนัด ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการฉีดวัคซีนผ่านช่องทาง www.ไทยร่วมใจ.com
FB FANPAGE/ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย และสายด่วนวัคซีน 1516
 
หน่วยร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
กทม. หอการค้าไทย ม.ศรีปทุม รพ.ตากสิน

UploadImage