ร่วมยินดี! นักศึกษาไอที เก่ง คว้า 5 รางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

ปรบมือรัวๆ!!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสคว้า 5 รางวัล จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีรายละเอียดรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

UploadImage

1. ประเภทนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ นายการันต์ เศรษฐี
จากผลงาน ระบบบริหารทรัพยากรอาคารด้วยระบบ Bluetooth LE 
มี ผศ.จิโรจน์ จริตควร  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

UploadImage
 
2. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ  นายธนกฤต อินทร์อ่อน นายภุชงค์ ภักดีนอก และนางสาวณิชานันท์ สินธุนากูล
จากผลงาน ระบบฝึกงานนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
มี ดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว และอาจารย์ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

UploadImage
 
3. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนภูมิ อำนาจสถิตย์
จากผลงาน ระบบสั่งอาหารออนไลน์
มีอาจารย์มาลิวรรณ บุญพลอย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

UploadImage
 
4. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชมเชย นางสาวพัฒน์ฉัตร ภูริคลังโภคิน
จากผลงาน ระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรด้วย Microsoft Power BI  มีอาจารย์พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

UploadImage
 
5. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชมเชย นางสาวจารุวรรณ รวมญาติ
จากผลงาน โปรแกรมเปรียบเทียบรายละเอียดของ Part ใหม่แบบอัตโนมัติ โดยใช้การเขียนโปรแกรมของ VBA  มีอาจารย์ทินภัทร บริรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา