17 ก.ค. วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

“ดร.สุข พุคยาภรณ์ คือ ผู้ที่เพียรพยายามที่จะสอนและอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องกับท่านทำงานโดยยึดหลัก คือ ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็ว และเรียบร้อย”

UploadImage

17 กรกฎาคม 2564 วันรำลึก 105 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ที่ได้คิดริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

UploadImage

ย้อนหลังไปเมื่อราว 100 ปีเศษ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมถือกำเนิดเกิดขึ้นที่บ้านสวนอำเภอหนองจอกจังหวัดพระนคร ทุกวันนี้หากท่านมีชีวิตอยู่ อายุก็คงราวๆ 105 ปี ท่านเริ่มอาชีพด้วยการช่วยบิดามารดาพายเรือขายของตั้งแต่เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง ท่านเริ่มกิจการด้วยการลงทุนซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับชาวบ้าน เอาไปแลกข้าวเปลือกแล้วนำข้าวเปลือกไปขายให้โรงสี ท่านมีความเพียรวิริยะอุตสาหะ จนในที่สุดได้ลงทุนซื้อกิจการโรงสีข้าวเป็นของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. 2491 ขณะที่อายุได้เพียง 30 ปี จากนั้นได้เริ่มกิจการรับเหมาก่อสร้างโดยจัดตั้งบริษัทส่งเสริมสถาปัตย์ จำกัด รับเหมาการก่อสร้างจากหน่วยราชการหลายแห่ง ปี พ.ศ. 2510 ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาในย่านบางเขน ต่อมาปีในพ.ศ. 2513 ได้สร้างสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอีก 1 แห่ง โดยได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามพร้อมความหมายให้ว่า วิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งแปลว่า บ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว วิทยาลัยของท่านพัฒนามาเป็นลำดับและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ. 2530

UploadImage

มหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งท้องทุ่งบางเขนไม่เคยเงียบเหงา ที่นี่ถือเป็นเบ้าหล่อหลอมของคนรุ่นใหม่ทันสมัยมุ่งสร้างบัณฑิตด้วยระบบการศึกษาให้นักศึกษารู้หลักวิชาการความคิดสร้างสรรค์รู้ทันเทคโนโลยี รอบรู้ในการนำการแก้ปัญหาร่วมพัฒนาสังคมและดำรงตนอย่างมีคุณค่า ตามคำขวัญที่ว่า "ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม"

คลิก ชม VDO ประวัติ ดร.สุข พุคยาภรณ์ 100 ปี ชาตกาล
https://www.youtube.com/watch?v=RhMoghUPoyQ