ม.ศรีปทุม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 รอบ 3

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความห่วงใยนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระบาดในรอบ 3 และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยฯ จึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ระดับปริญญาตรี ด้วยส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 และ S/2563
 
นักศึกษา SPU สามารถตรวจสอบจำนวนเงินส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ภาค 2/2563 และ S/2563 ได้
เมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนและพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
คลิก http://studentscms.spu.ac.th/estudent/estudentlogin1.cfm
ประกาศ คลิก https://www.spu.ac.th/uploads/contents/2021042495933.pdf


UploadImage