ร่วมแสดงความยินดี! ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ ของวุฒิสภา

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ ของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ที่ ๓ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภาเป็นผู้มีจิตสาธารณะคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้มีความน่าอยู่และประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความยากลำบาก ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกกำลังใจให้กับผู้ประสบสาธารณภัยด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานวุฒิสภาและกลุ่มบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฎิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม


UploadImage