ชวนฟัง! สาระดีเกี่ยวกับงานบัญชี ในTalk Online กับ ดร.บัญชี SPU

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการเสวนา
Talk กับ ดร. บัญชี SPU
 
โดย วิทยากร
- ผศ.ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ดร.อุภาวดี เนื่องวรรณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมทอินคอน จำกัด
ผู้อำนวนการฝ่ายบริหาร บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด
- ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบัญชี SPU
 
เสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB live เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 

UploadImage