​บัญชี SPU : อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2563 ทางออนไลน์

UploadImage
 

บัญชี SPU : อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล  อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2563 ทางออนไลน์

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%