มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เลื่อนการเปิดเรียนภาค 2/2563

UploadImage
 

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

และประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

(ฉ.16)

4 มกราคม 2564 สั่งปิดอาคารสถานที่ สถาบันการศึกษาทุกประเภท

จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยขอให้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรือวิธีการอื่น  


มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

เลื่อนการเปิดเรียนภาค 2/2563 

เป็นวันที่ 18 มกราคม 2564 

และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

หรือจนกว่าสถานการ์ณการระบาดจะคลี่คลายกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อ Line SCMS Student 

และโทร 02-558-6888  ( ทุกวัน 9.00-17.00 น.)UploadImage