บัญชี SPU: The Professional Accountant "CPIAT : บทบาทผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่"

UploadImage
 

บัญชี SPU: The Professional Accountant "CPIAT : บทบาทผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่"

โดย คุณนงนภัส ใจจร ผู้ตรวจสอบภายใน  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)