บัญชี SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage
 

บัญชี SPU: รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมี รศ.ดร.ชลทิศ ดาราวงษ์ ประธาน ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา กรรมการ และ ผศ.นิวัติ จันทราช เลขานุการ ณ ห้องประชุมคณะบัญชี วันที่ 19 ตุลาคม 2563