kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

เปิดเวที Brainstorm! SPU DYNAMIC UNIVERSITY ขับเคลื่อนการศึกษาสู่การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่

UploadImage
 

UploadImage

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสำนักงานวิชาการ จัดโครงการขับเคลื่อนการศึกษาสู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Driving Education to... New graduates เพื่อต่อยอดการดำเนินการยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายรวมการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ Cluster ให้กับผู้บริหารภายในคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage

 
ซึ่งภายในงานสัมมนา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการระดมความคิด กำหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาบัณฑิตแนวใหม่ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage